لیست خدمات شناسه دار

         Nazar
  Web
  shenaseh
SMS 
Mail 
Call